کارتهای تخفیف

کارت تخفیف 3 ماهه

50،000 تومان
50،000 تومان
 • تخفیف قطعات موتوری 5%
 • تخفیف قطعات زیربندی 5%
 • تخفیف قطعات بدنه 5%
 • تخفیف قطعات جانبی 5%
 • تخفیف دستمزد مکانیک 15%
 • تخفیف دستمزد برقکار 15%
 • تخفیف دستمزد صافکار 15%
 • گارانتی قطعات خریداری شده
 • مدت زمان گارانتی خدمات یک هفته
 • حمل و نقل رایگان یک سرویس
 • تخفیف خرید کارت 5 %
 • تخفیف بیمه (بزودی)
 • سفارش دهی کسری قطعات زمان تعمیرات

کارت تخفیف 1 ساله

150،000 تومان
150،000 تومان
 • تخفیف قطعات موتوری 18%
 • تخفیف قطعات زیربندی 18%
 • تخفیف قطعات بدنه 18%
 • تخفیف قطعات جانبی 18%
 • تخفیف دستمزد مکانیک 30%
 • تخفیف دستمزد برقکار 30%
 • تخفیف دستمزد صافکار 30%
 • گارانتی قطعات خریداری شده
 • مدت زمان گارانتی خدمات سه هفته
 • حمل و نقل رایگان سه سرویس
 • تخفیف خرید کارت تا 29فروردین 35%
 • تخفیف بیمه بزودی (بزودی) 10 %
 • سفارش دهی کسری قطعات زمان تعمیرات